Scope Creep

Định nghĩa Scope Creep là gì?

Scope CreepPhạm vi Creep. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scope Creep – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Scope Creep? – Definition

Understanding the Scope Creep

Thuật ngữ liên quan

  • Project Manager (PM)
  • Groupthink
  • Creeping Featuritis
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm