Short call option

Định nghĩa Short call option là gì?

Short call optionTùy chọn cuộc gọi ngắn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Short call option – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại quyền chọn mua với các chiến lược khác nhau. Một đòi hỏi một nhà đầu tư bán một cuộc gọi có mái che, trong khi khác liên quan đến chủ đầu tư bán một cuộc gọi khỏa thân. Mỗi chiến lược có thể có khác nhau rủi ro và kết quả.

Definition – What does Short call option mean

A type of call option with differing strategies. One entails an investor selling a covered call, while the other involves an investor selling a naked call. Each strategy can have differing risks and outcomes.

Source: ? Business Dictionary