Silent Install

Định nghĩa Silent Install là gì?

Silent Installsilent Install. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Silent Install – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một im lặng cài đặt là cài đặt một chương trình phần mềm mà không cần tương tác người dùng. Đó là một cách thuận tiện để đơn giản hóa quá trình cài đặt của một ứng dụng máy tính để bàn. cài đặt im lặng được thực hiện bởi nhiều chương trình phần mềm hợp pháp, nhưng họ cũng được sử dụng bởi phần mềm độc hại và PUPs để che giấu quá trình cài đặt từ người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Silent Install? – Definition

A silent install is the installation of a software program that requires no user interaction. It is a convenient way to streamline the installation process of a desktop application. Silent installs are performed by many legitimate software programs, but they are also used by malware and PUPs to hide the installation process from the user.

Understanding the Silent Install

Thuật ngữ liên quan

  • Sierra
  • SIM Card

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm