Simple Object Access Protocol (SOAP)

Định nghĩa Simple Object Access Protocol (SOAP) là gì?

Simple Object Access Protocol (SOAP)Simple Object Access Protocol (SOAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Simple Object Access Protocol (SOAP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Simple Object Access Protocol (SOAP) là một giao thức để thực hiện các dịch vụ Web. SOAP tính năng hướng dẫn cho phép truyền thông qua Internet giữa hai chương trình, ngay cả khi họ chạy trên nền tảng khác nhau, sử dụng công nghệ khác nhau và được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Là một giao thức, SOAP có bốn phần cơ bản:

What is the Simple Object Access Protocol (SOAP)? – Definition

Simple Object Access Protocol (SOAP) is a protocol for implementing Web services. SOAP features guidelines that allow communication via the Internet between two programs, even if they run on different platforms, use different technologies and are written in different programming languages.

Understanding the Simple Object Access Protocol (SOAP)

As a protocol, SOAP has four basic parts:

Thuật ngữ liên quan

  • Protocol
  • Platform
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Remote Procedure Call (RPC)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Distributed Search
  • Web Services Security (WS Security)
  • Plain Old XML (POX)
  • Mutual Authentication

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm