Slowdown strike

Định nghĩa Slowdown strike là gì?

Slowdown strikeChậm lại đình công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Slowdown strike – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động công nghiệp, trong đó người lao động cố tình giảm tỷ lệ đầu ra, mà không hoàn toàn rút lao động của họ như trong một cuộc tấn công đầy đủ.

Definition – What does Slowdown strike mean

Industrial action in which employees deliberately reduce the rate of output, without completely withdrawing their labor as in a full fledged strike.

Source: ? Business Dictionary