Social accountability

Định nghĩa Social accountability là gì?

Social accountabilityTrách nhiệm giải trình xã hội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Social accountability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo của nhà nước của một tổ chức của lưu tâm đến những vấn đề xã hội đang nổi lên và các ưu tiên của các bên liên quan bên trong và bên ngoài (cộng đồng, nhân viên, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, quản lý và chủ sở hữu). Nó được phản ánh trong cam kết kiểm chứng của tổ chức các yếu tố nhất định (có thể hoặc không thể được gắn trực tiếp vào quá trình của nó) như (1) tuân thủ sẵn sàng với công ăn việc làm, sức khỏe và vệ sinh, an toàn, và pháp luật môi trường, (2) sự tôn trọng cơ bản dân sự và nhân quyền, và (3) tiến bộ của cộng đồng và lân cận. Một chương trình tuân thủ xã hội thường được dựa trên sự tuân thủ các quy định trách nhiệm giải trình xã hội, được thành lập bởi sự phù hợp được chứng nhận tiêu chuẩn như SA8000. Xem thêm quản trị doanh nghiệp.

Definition – What does Social accountability mean

Measure of an organization’s state of being mindful of the emerging social concerns and priorities of internal and external stakeholders (community, employees, governmental and nongovernmental organizations, management, and owners). It is reflected in the organization’s verifiable commitment to certain factors (which may or may not be tied directly to its processes) such as (1) willing compliance with employment, health and hygiene, safety, and environment laws, (2) respect for basic civil and human rights, and (3) betterment of community and surrounding. A social compliance program is usually based on adherence to rules of social accountability, established by certified conformance to standards such as SA8000. See also corporate governance.

Source: ? Business Dictionary