Soft Robotics

Định nghĩa Soft Robotics là gì?

Soft RoboticsMềm Robotics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soft Robotics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Robot mềm là tập hợp con của robot mà tập trung vào các công nghệ tương tự như chặt chẽ hơn các đặc tính vật lý của sinh vật sống. Các chuyên gia mô tả các robot mềm tiếp cận như một hình thức phỏng sinh trong đó các khía cạnh truyền thống tuyến tính và có phần cứng nhắc của robot được thay thế bằng mô hình phức tạp hơn nhiều mà bắt chước con người, động vật và đời sống thực vật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những cách dễ nhất để mô tả robot mềm là để mô tả các robot truyền thống. Các robot như thập kỷ miêu tả trước khi tiến hóa hiện tại của nó là một tập hợp các hộp và ống. bề mặt của nó là kim loại cứng. Nó di chuyển theo những cách tuyến tính rất cụ thể.

What is the Soft Robotics? – Definition

Soft robotics is the subset of robotics that focuses on technologies that more closely resemble the physical characteristics of living organisms. Experts describe the soft robotics approach as a form of biomimicry in which the traditionally linear and somewhat stilted aspects of robotics are replaced by much more sophisticated models that imitate human, animal and plant life.

Understanding the Soft Robotics

One of the easiest ways to describe soft robotics is to describe the traditional robot. The robot as portrayed decades before its current evolution was a set of boxes and tubes. Its surfaces were hard metal. It moved in very specific linear ways.

Thuật ngữ liên quan

  • Biomimetics
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Wearable Robot
  • Autonomous Robot
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm