Sole proprietorship

Định nghĩa Sole proprietorship là gì?

Sole proprietorshipSở hữu duy nhất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sole proprietorship – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn giản nhất, lâu đời nhất, và hình thức phổ biến nhất của quyền sở hữu doanh nghiệp, trong đó chỉ có một cá nhân mua lại tất cả những lợi ích và rủi ro của hoạt động doanh nghiệp. Trong một duy nhất-sở hữu không có phân biệt pháp lý giữa tài sản và nợ phải trả của một doanh nghiệp và của các chủ sở hữu của nó. Nó là của xa cấu trúc doanh nghiệp phổ biến nhất cho startups vì dễ hình thành, lưu giữ hồ sơ tối thiểu, kiểm soát quy định tối thiểu, và tránh đánh thuế hai lần.

Definition – What does Sole proprietorship mean

Simplest, oldest, and most common form of business ownership in which only one individual acquires all the benefits and risks of running an enterprise. In a sole-proprietorship there is no legal distinction between the assets and liabilities of a business and those of its owner. It is by far the most popular business structure for startups because of its ease of formation, least record keeping, minimal regulatory controls, and avoidance of double taxation.

Source: ? Business Dictionary