Counterparty risk

Định nghĩa Counterparty risk là gì?

Counterparty riskRủi ro đối tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Counterparty risk – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác suất của sự mất mát phát sinh từ các hành động của bên kia để một giao dịch.

Definition – What does Counterparty risk mean

Probability of loss arising from the actions of the other party to a transaction.

Source: ? Business Dictionary