Spread duration

Định nghĩa Spread duration là gì?

Spread durationThời gian lan truyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Spread duration – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để đo độ nhạy giá trái phiếu được dựa trên một sự thay đổi trong điểm cơ bản 100 điểm. Này thường tương quan với các tùy chọn điều chỉnh lây lan của trái phiếu kho bạc.

Definition – What does Spread duration mean

A way of measuring how sensitive a bond price is based on a change in basis points of 100 points. This is typically correlated with the option adjusted spread of Treasury securities.

Source: ? Business Dictionary