Stock option

Định nghĩa Stock option là gì?

Stock optionLựa chọn cổ phiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stock option – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tùy chọn cung cấp cho người sở hữu nó các quyền mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của một công ty (cổ phiếu phổ thông) tại một mức giá xác định và bằng một ngày cụ thể. lựa chọn cổ phiếu là phong tục là một phần của gói bồi thường điều hành.

Definition – What does Stock option mean

Option that gives its holder the right to buy or sell a firm’s common stock (ordinary shares) at a specified price and by a specified date. Stock options are customarily a part of executive compensation package.

Source: ? Business Dictionary