Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)

Định nghĩa Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) là gì?

Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)Hệ thống kiểm soát truy cập thiết bị đầu cuối Access Controller (TACACS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hệ thống kiểm soát truy cập điều khiển truy cập thiết bị đầu cuối (TACACS) là một giao thức xác thực sử dụng cho thông tin liên lạc từ xa với bất kỳ máy chủ đặt trong một mạng UNIX. TACACS cung cấp một phương pháp dễ dàng để xác định truy cập mạng từ xa dùng thông qua giao tiếp máy chủ xác thực. Các giao thức TACACS sử dụng cổng 49 theo mặc định. TACACS sử dụng cho phép / từ chối cơ chế xác thực với các phím tương ứng với tên người dùng và mật khẩu. Cisco, mà được thiết kế và đưa ra giao thức TACACS, cũng là chủ sở hữu của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các giao thức TACACS, trong đó có một cơ chế làm việc rất đơn giản, chấp nhận một truy vấn người dùng từ một máy chủ từ xa và chuyển tiếp truy vấn này cho hành động cần thiết để máy chủ xác thực. Các máy chủ xác thực có thể cho phép hoặc từ chối một truy vấn người dùng trên danh nghĩa của máy chủ. Người dẫn chương trình là một hệ thống hay nền tảng mà chạy trên máy chủ. Kết quả truy vấn được gửi đến người khởi xướng truy vấn như một phản hồi response.The routing nút sử dụng trong dialup kết nối trong quá trình đăng nhập người dùng cho phép hoặc từ chối người dùng truy cập dựa trên phản ứng của truy vấn.

What is the Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)? – Definition

Terminal access controller access control system (TACACS) is an authentication protocol used for remote communication with any server housed in a UNIX network. TACACS provides an easy method of determining user network access via remote authentication server communication. The TACACS protocol uses port 49 by default. TACACS uses allow/deny mechanisms with authentication keys that correspond with usernames and passwords. Cisco, which designed and launched the TACACS protocol, is also its owner.

Understanding the Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)

The TACACS protocol, which has a very simple working mechanism, accepts a user query from a remote server and forwards this query for necessary action to the authentication server. The authentication server may allow or deny a user query on the host’s behalf. The host is a system or platform that runs on the server. The query result is sent to the query initiator as a feedback response.The routing node used in dialup connections during the user login process allows or denies user access based on the query’s response.

Thuật ngữ liên quan

  • User Datagram Protocol (UDP)
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Authentication
  • Network Protocols
  • Authentication Server
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm