Tolerable upper intake level (UL)

Định nghĩa Tolerable upper intake level (UL) là gì?

Tolerable upper intake level (UL)Chấp nhận được trên mức tiêu thụ (UL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tolerable upper intake level (UL) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem nhãn thực phẩm.

Definition – What does Tolerable upper intake level (UL) mean

See food label.

Source: ? Business Dictionary