True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe)

Định nghĩa True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe) là gì?

True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe)Đúng Cuối cùng tiêu chuẩn ở mọi nơi (TRUSTe). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đúng tiêu chuẩn cuối cùng ở mọi nơi, Inc (TRUSTe) là một quản lý sự riêng tư của dữ liệu (DPM) công ty chuyên về sự riêng tư Internet. Nó được biết đến với logo TRUSTe như một con dấu riêng tư trực tuyến, có nghĩa rằng một trang web là an toàn và đánh giá cao sự an toàn của cơ sở người dùng của nó. màn TRUSTe, đánh giá và xác nhận các trang web cũng như điện toán đám mây và các ứng dụng di động cho sự riêng tư của dữ liệu và an ninh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

TRUSTe là một công ty giao dịch trong sự riêng tư của dữ liệu và an ninh bằng cách kết hợp công nghiệp toàn cầu và yêu cầu quản lý cũng như hoạt động tốt nhất vào việc rà soát các đặc tính kỹ thuật số, chẳng hạn như những từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và khu vực châu Á Thái Bình Dương.

What is the True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe)? – Definition

True Ultimate Standards Everywhere, Inc. (TRUSTe) is a data privacy management (DPM) company that specializes in Internet privacy. It is best known for the TRUSTe logo as an online privacy seal, signifying that a website is safe and values the security of its user base. TRUSTe monitors, assesses and certifies websites as well as cloud and mobile applications for data privacy and security.

Understanding the True Ultimate Standards Everywhere (TRUSTe)

TRUSTe is a company that deals in data privacy and security by incorporating global industry and regulatory requirements as well as best practices into its review of digital properties, such as those from the United States, European Union and Asia Pacific regions.

Thuật ngữ liên quan

  • Trusted Computing Base (TCB)
  • Trusted Computing Group (TCG)
  • Internet Privacy
  • Internet Security
  • Mobile Internet Security
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm