Maintenance fee

Định nghĩa Maintenance fee là gì?

Maintenance feePhí bảo trì. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maintenance fee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí hàng tháng trả tiền bởi những người trong hiệp hội chủ nhà để duy trì và hàn gắn phần chung của các tài sản mà họ đang sống.

Definition – What does Maintenance fee mean

Monthly fee paid by people in homeowner’s associations to maintain and mend common parts of the property they live in.

Source: ? Business Dictionary