Zone picking

Định nghĩa Zone picking là gì?

Zone pickingKhu hái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zone picking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp để hái mà liên quan đến việc phân chia đơn vị chứng khoán lưu giữ (SKU) vào một loạt các khu vực khác nhau với mỗi nhân viên kho huấn luyện để chọn trong một khu vực được giao. Một đơn đặt hàng có thể được di chuyển xuống một hệ thống vận chuyển từ khu vực đến khu vực có mục được thêm vào. Mục đích là để tạo ra tốc độ lớn hơn trong quá trình hái. Nó cũng cho phép chuyên môn hóa dựa trên mức độ kỹ năng. Ví dụ, các nhà khai thác xe tải ngã ba có thể được gán cho một khu vực mà độc quyền nhà mục lớn mà phải được chọn với một thang máy.

Definition – What does Zone picking mean

A method of order picking that involves dividing stock-keeping units (SKUs) into a series of different zones with each warehouse employee trained to pick within an assigned zone. An order may be moved down a conveying system from zone to zone to have items added. The goal is to create greater speed in the picking process. It also allows specialization based on skill level. For example, fork truck operators can be assigned to a zone that exclusively houses large items that must be picked with a lift.

Source: ? Business Dictionary