Typical

Định nghĩa Typical là gì?

TypicalĐiển hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Typical – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đại diện, trưng bày các thuộc tính cần thiết của một nhóm.

Definition – What does Typical mean

Representative, exhibiting the essential properties of a group.

Source: ? Business Dictionary