Uniform Resource Identifier (URI)

Định nghĩa Uniform Resource Identifier (URI) là gì?

Uniform Resource Identifier (URI)Uniform Resource Identifier (URI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Uniform Resource Identifier (URI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Uri (URI) là một xâu kí tự dùng để xác định tên hoặc tài nguyên trên Internet. URI mô tả cơ chế sử dụng để truy cập tài nguyên, các máy tính mà trên đó các nguồn lực được đặt và tên của các tài nguyên trên mỗi máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

URI có thể được phân loại như định vị thống nhất tài nguyên (URL) hoặc urn (Đỉnh) hoặc cả hai. Các quy định cụ thể URL phương pháp được sử dụng để có được một đại diện hoặc thông qua các mô tả về cơ chế truy cập chính hoặc thông qua các vị trí mạng. Các URN xác định tài nguyên theo tên trong một không gian tên cụ thể.

What is the Uniform Resource Identifier (URI)? – Definition

A uniform resource identifier (URI) is a strings of characters used to identify names or resources on the Internet. The URI describes the mechanism used to access resources, the computers on which resources are housed and the names of the resources on each computer.

Understanding the Uniform Resource Identifier (URI)

URIs can be classified as uniform resource locators (URLs) or uniform resource names (URNs) or both. The URL specifies the method used to obtain a representation either through the description of the primary access mechanism or through the network location. The URN identifies a resource by name in a particular namespace.

Thuật ngữ liên quan

  • Uniform Resource Name (URN)
  • Uniform Resource Locator (URL)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Namespace
  • Protocol
  • SURBL
  • Domain Name System (DNS)
  • URL Redirect
  • Obfuscated URL
  • Web Workers

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm