Versus (v. or vs.)

Định nghĩa Versus (v. or vs.) là gì?

Versus (v. or vs.)So với (v. hoặc vs). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Versus (v. or vs.) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Anh: đọc như chống lại trong tố tụng hình sự; như và trong tố tụng dân sự.

Definition – What does Versus (v. or vs.) mean

1. UK: Read as against in criminal proceedings; as and in civil proceeding.

Source: ? Business Dictionary