Vmware Fusion

Định nghĩa Vmware Fusion là gì?

Vmware FusionVMware Fusion. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vmware Fusion – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware Fusion là một sản phẩm VMware phát triển cho máy tính Macintosh với bộ xử lý Intel. VMware Fusion cho phép các quản trị viên hệ thống để chạy hệ điều hành x86 và x86-64 đồng thời là khách mời bao gồm Microsoft Windows (Tất cả), Linux, Solaris và NetWare như các máy ảo, trong khi hệ điều hành Mac đóng vai trò như một hệ điều hành máy chủ trên machine.VMware vật lý Fusion sử dụng một sự kết hợp của para-ảo hóa, biên dịch lại năng động, và thi đua để làm happen.Fusion đây là sản phẩm đầu tiên đưa ra bởi VMware cho Macintosh ảo hóa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năm 2006, Macintosh đã quyết định chuyển sang kiến ​​trúc của nó để xử lý Intel, cho phép máy tính Mac chạy hệ điều hành khác nhau, bao gồm cả hệ điều hành 64-bit. Bây giờ, các quản trị viên có thể chạy Microsoft Windows, Linux và Solaris trên máy tính Mac chạy Mac OS sử dụng ảo hóa. Nó là dành cho mục đích này mà VMware giới thiệu Fusion trong 2007.Virtualization cung cấp chuyển đổi giữa các hệ điều hành khác nhau. Kết quả là, các chương trình cũ, các hệ điều hành và các ứng dụng có thể được sử dụng để khám phá hoặc tái sử dụng dữ liệu cũ. Sau đây là những tính năng quan trọng có sẵn với VMware Fusion.

What is the Vmware Fusion? – Definition

VMware Fusion is a VMware product developed for Macintosh computers with Intel processors. VMware Fusion enables system administrators to run x86 and x86-64 operating systems simultaneously as guests that include Microsoft Windows (All), Linux, Solaris and NetWare as virtual machines, while the Mac operating system acts as a host OS on the physical machine.VMware Fusion uses a combination of para-virtualization, dynamic recompilation, and emulation to make this happen.Fusion is the first product launched by VMware for Macintosh virtualization.

Understanding the Vmware Fusion

In 2006, Macintosh decided to shift its architecture to Intel processors, which allow Mac computers to run different operating systems, including 64-bit OS. Now, administrators can run Microsoft Windows, Linux and Solaris over Mac computers running Mac OS using virtualization. It is for this purpose that VMware introduced Fusion in 2007.Virtualization provides switching between different operating systems. As a result, older programs, operating systems and applications can be used to explore or reuse older data. The following are the key features available with VMware Fusion.

Thuật ngữ liên quan

  • VMware
  • VMware ESX
  • Cloud Computing
  • Virtualization
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm