Web Scraping

Định nghĩa Web Scraping là gì?

Web ScrapingRút trích nội dung trang web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Scraping – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web nạo là một thuật ngữ cho các phương pháp khác nhau được sử dụng để thu thập thông tin từ khắp nơi trên Internet. Nói chung, điều này được thực hiện với phần mềm mô phỏng lướt Web con người thành từng mảnh thu thập theo quy định của thông tin từ các trang web khác nhau. Những người sử dụng web cào chương trình có thể tìm kiếm để thu thập dữ liệu nhất định để bán cho người khác, hoặc để sử dụng cho mục đích quảng cáo trên một trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Web nạo về bản chất là một hình thức khai thác dữ liệu. Mặt hàng như dự báo thời tiết, chi tiết bán đấu giá, giá cả thị trường, hoặc bất kỳ danh sách khác của dữ liệu thu thập có thể được tìm kiếm trong các nỗ lực nạo Web.

What is the Web Scraping? – Definition

Web scraping is a term for various methods used to collect information from across the Internet. Generally, this is done with software that simulates human Web surfing to collect specified bits of information from different websites. Those who use web scraping programs may be looking to collect certain data to sell to other users, or to to use for promotional purposes on a website.

Understanding the Web Scraping

Web scraping is essentially a form of data mining. Items like weather reports, auction details, market pricing, or any other list of collected data can be sought in Web scraping efforts.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mining
  • Web Crawler
  • HTML Editor
  • Data Aggregation
  • Content Scraping
  • Screen Scraping
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm