White-Box Testing

Định nghĩa White-Box Testing là gì?

White-Box Testing-Box Testing trắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White-Box Testing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiểm tra hộp trắng là một phương pháp sử dụng để đảm bảo và xác nhận khuôn khổ nội bộ, cơ chế, các đối tượng và các thành phần của một ứng dụng phần mềm. White-box thử nghiệm thẩm tra mã theo thiết kế kỹ thuật và các lỗ hổng phát hiện ra ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong kiểm tra hộp trắng, mã được chạy với giá trị đầu vào chọn trước về việc phê chuẩn các giá trị đầu ra chọn trước. White-box thử nghiệm thường liên quan đến văn bản khai mã phần mềm và trình điều khiển.

What is the White-Box Testing? – Definition

White-box testing is a methodology used to ensure and validate the internal framework, mechanisms, objects and components of a software application. White-box testing verifies code according to design specifications and uncovers application vulnerabilities.

Understanding the White-Box Testing

During white-box testing, code is run with preselected input values for the validation of preselected output values. White-box testing often involves writing software code stubs and drivers.

Thuật ngữ liên quan

  • Black Box Testing
  • Gray Box Testing
  • Regression Testing
  • Unit Test
  • Integration Testing
  • Coding
  • Software
  • Application Software
  • Software Engineering
  • Desk Check

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm