Windows PowerShell

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Windows PowerShell – NA

Phần mềm Windows PowerShell

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Windows PowerShell là phần mềm gì?

Windows PowerShell là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Windows PowerShell là Version NA (cập nhật NA)

Windows PowerShell là một lá chắn dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản dựa trên nhiệm vụ được thiết kế đặc biệt dành cho các quản trị viên hệ thống. Nó được xây dựng trên .NET Framework. Windows PowerShell giúp các chuyên gia CNTT và người dùng điện điều khiển và tự động hóa việc quản lý của hệ điều hành Windows, và các ứng dụng chạy trên các lệnh PowerShell Windows.Windows được gọi là cmdlet. Họ cho phép người dùng quản lý các máy tính từ dòng lệnh. nhà cung cấp Windows PowerShell để người dùng truy cập bờ dữ liệu, chẳng hạn như đăng ký và giấy chứng nhận lưu trữ, dễ dàng như họ truy cập vào hệ thống tập tin. Bên cạnh đó, Windows PowerShell có một phân tích cú pháp biểu hiện và ngôn ngữ kịch bản phát triển đầy đủ. Nó bao gồm các tính năng sau – Cmdlets để thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống thông thường, chẳng hạn như quản lý đăng ký, dịch vụ, quy trình, và các bản ghi sự kiện, bằng Management Instrumentation Windows. Nó có một ngôn ngữ kịch bản dựa trên nhiệm vụ và hỗ trợ cho các kịch bản hiện hành và các công cụ dòng lệnh. Nó cũng có thiết kế phù hợp, vì cmdlet, và các cửa hàng hệ thống dữ liệu sử dụng cú pháp chung và quy ước đặt tên. Dữ liệu có thể được chia sẻ một cách dễ dàng và đầu ra từ một lệnh có thể được sử dụng làm đầu vào cho lệnh khác mà không cần định dạng lại hoặc thao tác.

What is Windows PowerShell?

Windows PowerShell is a task-based command-line shield and scripting language that is designed especially for system administrators. It is built on the .NET Framework. Windows PowerShell helps IT professionals and power users control and automate the administration of the Windows operating system, and applications that run on Windows.Windows PowerShell commands are known as cmdlets. They let the user manage the computers from the command line. Windows PowerShell providers let the user access data shores, such as the registry and certificate store, as easily as they access the file system. In addition, Windows PowerShell has an expression parser and a fully developed scripting language. It includes the following features – Cmdlets for performing common system administration tasks, such as managing the registry, services, processes, and event logs, by using the Windows Management Instrumentation. It has a task-based scripting language and support for existing scripts and command line tools. It also has consistent design, since cmdlets, and system data stores use common syntax and naming conventions. Data can be shared easily and the output from one cmdlet can be used as the input to another cmdlet without reformatting or manipulation.

Các loại file được mở bởi Windows PowerShell

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Windows PowerShell có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PSC1

Download Windows PowerShell

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg