XLSM File

? Cách mở file .XLSM? Những phần mềm mở file .XLSM và sửa file lỗi. Convert Zip XLSM file sang định dạng khác.

.XLSM File Extension

   

File name XLSM File
File Type Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (79 Bình chọn)

File .XLSM là file gì?

XLSM là Spreadsheet Files – Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một xlsm là một bảng tính cho phép macro tạo ra bởi Microsoft Excel, một chương trình bảng tính sử dụng rộng rãi mà đi kèm với mỗi phiên bản của bộ ứng dụng Microsoft Office. Nó chứa các bảng tính của các tế bào sắp xếp bởi hàng và cột như macro cũng như nhúng lập trình trong Visual Basic cho các ứng dụng ngôn ngữ (VBA). file xlsm được lưu trong định dạng Open XML giới thiệu trong Microsoft Office 2007.

What is a XLSM file?

An XLSM file is a macro-enabled spreadsheet created by Microsoft Excel, a widely used spreadsheet program that comes with every edition of the Microsoft Office suite. It contains worksheets of cells arranged by rows and columns as well as embedded macros programmed in the Visual Basic for Applications (VBA) language. XLSM files are saved in the Open XML format introduced in Microsoft Office 2007.

Cách mở .XLSM file

Để mở file .XLSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLSM do người dùng đóng góp.

  • MobiSystems OfficeSuite Pro
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Access 2019
  • Corel Quattro Pro X9
  • Corel Quattro Pro X9

Chuyển đổi file .XLSM

File .XLSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.