Zero sum game

Định nghĩa Zero sum game là gì?

Zero sum gameZero-sum trò chơi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zero sum game – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong lý thuyết quyết định, tình huống mà tăng một hoặc nhiều người tham gia (lỗ) bằng sự mất mát (tăng) của người tham gia khác. Do đó, một lợi (lỗ) cho người ta phải dẫn đến một sự mất mát (tăng) cho một hoặc nhiều người khác. Còn được gọi là hằng số trò chơi có tổng. Xem thêm trò chơi tổng tiêu cực và trò chơi có tổng tích cực.

Definition – What does Zero sum game mean

In decision theory, situation where one or more participants’ gain (loss) equals the loss (gain) of other participants. Thus, a gain (loss) for one must result in a loss (gain) for one or more others. Also called constant sum game. See also negative sum game and positive sum game.

Source: ? Business Dictionary