Acceptable price range

Định nghĩa Acceptable price range là gì?

Acceptable price rangeCó thể chấp nhận mức giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acceptable price range – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỳ vọng Một của người mua cho những gì một sản phẩm hay dịch vụ một cách hợp lý nên chi phí, dựa trên chất lượng và / hoặc lợi ích mong đợi.

Definition – What does Acceptable price range mean

A purchaser’s expectation for what a product or service should reasonably cost, based on quality and/or expected benefits.

Source: ? Business Dictionary