Administrative services only (ASO)

Định nghĩa Administrative services only (ASO) là gì?

Administrative services only (ASO)Dịch vụ hành chính chỉ (ASO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Administrative services only (ASO) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc kế hoạch lợi ích trong đó các quỹ sử dụng lao động kế hoạch và nhận trách nhiệm về tài chính cho tất cả các yêu cầu và trách nhiệm pháp lý thực hiện đối với nó. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng lao thuê một bên thứ ba để quản lý những tuyên bố kế hoạch và quy trình và thanh toán. sắp xếp ASO được phổ biến trong các tập đoàn lớn, có thể đạt được hiệu quả cao hơn thông qua tự tài trợ của lợi ích.

Definition – What does Administrative services only (ASO) mean

A benefits plan structure in which the employer funds the plan and assumes financial responsibility for all of the claims and liabilities made against it. In most cases, the employer hires a third party to administer the plan and process claims and payments. ASO arrangements are common in large corporations that can achieve greater efficiencies through self funding of benefits.

Source: ? Business Dictionary