Antibiotic

Định nghĩa Antibiotic là gì?

AntibioticKháng sinh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Antibiotic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất (như penicillin) mà huỷ hoại hoặc ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật khác và được sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm trùng bên ngoài hoặc nội bộ. Trong khi một số thuốc kháng sinh được sản xuất bởi các vi sinh vật, hầu hết đang được sản xuất tổng hợp.

Definition – What does Antibiotic mean

Substance (such as penicillin) that destroys or inhibits the growth of other microorganisms and is used in the treatment of external or internal infections. While some antibiotics are produced by microorganisms, most are now manufactured synthetically.

Source: ? Business Dictionary