Apache Slider

Định nghĩa Apache Slider là gì?

Apache SliderApache Slider. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache Slider – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apache Slider là một cơ sở mã cho Hadoop phân tích dữ liệu công cụ thiết lập hoặc ‘bộ’được cấp phép bởi nền tảng phần mềm Apache. Mục đích của dự án này là để giúp người dùng để áp dụng Hadoop và công cụ quản lý tài nguyên sợi các mục tiêu và mục tiêu khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia giải thích rằng Apache Slider sẽ giúp mở rộng phạm vi những gì Hadoop và sợi có thể làm bằng cách cho phép một số loại cơ sở dữ liệu để chạy chưa sửa đổi trong môi trường quản lý tài nguyên sợi.

What is the Apache Slider? – Definition

Apache Slider is a code base for the Hadoop data analytics tool set or ‘suite’ licensed by the Apache software foundation. This project’s aim is to help users to apply Hadoop and the YARN resource management tool to various goals and objectives.

Understanding the Apache Slider

Experts explain that Apache Slider will help to extend the reach of what Hadoop and YARN can do by allowing certain kinds of databases to run unmodified in the YARN resource management environment.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • Big Data
  • Hadoop YARN
  • Data Center
  • Data Management
  • Open Source
  • Atom
  • Jini
  • JXTA
  • Thunk

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm