Approved participants

Định nghĩa Approved participants là gì?

Approved participantsNgười tham gia đã được phê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approved participants – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một danh thiếp cho bởi một cuộc trao đổi cho tổ chức đầu tư được phép truy cập trực tiếp đến môi trường kinh doanh của mình. Một lợi thế đang được phép thực hiện các giao dịch sắp xếp trước trước khi liệt kê chúng trên hệ thống điện tử.

Definition – What does Approved participants mean

A designation given by an exchange for institutional investors that are allowed direct access to its trading environment. One advantage is being allowed to conduct prearranged trades prior to listing them on the electronic system.

Source: ? Business Dictionary