Autodesk Inventor

Định nghĩa Autodesk Inventor là gì?

Autodesk InventorAutodesk Inventor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Autodesk Inventor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Autodesk Inventor là một phần mềm thiết kế cơ khí xây dựng mô hình 3D rắn được phát triển bởi Autodesk để tạo 3D nguyên mẫu kỹ thuật số. Nó được sử dụng cho thiết kế 3D cơ khí, giao tiếp thiết kế, sáng tạo dụng cụ và mô phỏng sản phẩm. Phần mềm này cho phép người dùng tạo ra các mô hình 3D chính xác để hỗ trợ trong việc thiết kế, hình dung và mô phỏng các sản phẩm trước khi chúng được xây dựng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm này kết hợp tích hợp mô phỏng chuyển động và lắp ráp phân tích ứng suất, nhờ đó người dùng được cho lựa chọn để đầu vào lái xe tải, thành phần năng động, tải ma sát và tiếp tục chạy các mô phỏng động để kiểm tra như thế nào sản phẩm sẽ hoạt động trong một kịch bản thực tế. Những công cụ mô phỏng cho phép người dùng thiết kế xe hơi hoặc các bộ phận ô tô, ví dụ, để tối ưu hóa sức mạnh và trọng lượng của một sản phẩm, xác định các khu vực căng thẳng cao, xác định và giảm rung động không mong muốn, và động cơ kích thước thậm chí để giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể của họ.

What is the Autodesk Inventor? – Definition

Autodesk Inventor is a 3D mechanical solid modeling design software developed by Autodesk to create 3D digital prototypes. It is used for 3D mechanical design, design communication, tooling creation and product simulation. This software enables users to produce accurate 3D models to aid in designing, visualizing and simulating products before they are built.

Understanding the Autodesk Inventor

This software incorporates integrated motion simulation and assembly stress analysis, whereby users are given options to input driving loads, dynamic components, friction loads and further run the dynamic simulation to test how the product will function in a real-world scenario. These simulation tools enable users designing cars or automotive parts, for example, to optimize the strength and weight of a product, identify high-stress areas, identify and reduce unwanted vibrations, and even size motors to reduce their overall energy consumption.

Thuật ngữ liên quan

  • Design Web Format (DWF)
  • 3-D Software
  • AutoCAD
  • Autodesk Animator
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Pixel Pipelines
  • Stereoscopic Imaging
  • 3-D Software
  • Accelerator Board

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm