Benzol

Định nghĩa Benzol là gì?

BenzolBen zol. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Benzol – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho benzen.

Definition – What does Benzol mean

Alternative term for benzene.

Source: ? Business Dictionary