Bona fide foreign resident

Định nghĩa Bona fide foreign resident là gì?

Bona fide foreign residentBona Fide cư dân nước ngoài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bona fide foreign resident – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đối tượng nộp thuế của Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài cho toàn bộ năm tính thuế và do đó đủ điều kiện cho việc loại trừ thu nhập nước ngoài. Internal Revenue Service đã trình bày chi tiết các yêu cầu về bona fide cư dân nước ngoài. Họ phải có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài, nhưng họ cũng phải có nhà ở thường trú ở Mỹ, mà họ có kế hoạch quay trở lại tại một số điểm trong tương lai.

Definition – What does Bona fide foreign resident mean

A U.S. taxpayer who lives in a foreign country for the entire tax year and therefore qualifies for the foreign earned income exclusion. The Internal Revenue Service has detailed requirements for bona fide foreign residents. They must have a permanent residence in a foreign country, but they must also have a permanent home in the U.S., to which they plan to return at some point in the future.

Source: ? Business Dictionary