Budget estimate

Định nghĩa Budget estimate là gì?

Budget estimateDự toán ngân sách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Budget estimate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xấp xỉ chi phí của một hoạt động, công việc, chương trình, dự án, chuẩn bị cho mục đích lập ngân sách và lập kế hoạch. Không đủ chính xác để cung cấp một nền tảng cho một cam kết chắc chắn, nó chỉ đại diện cho sự hiểu biết các nhà sản xuất ngân sách của quy mô và chi phí của những gì cần phải được thực hiện.

Definition – What does Budget estimate mean

Approximation of the cost of an activity, job, program or project, prepared for budgeting and planning purposes only. Not accurate enough to provide a basis for a firm commitment, it represents only the budget maker’s understanding of the scope and expense of what needs to be done.

Source: ? Business Dictionary