Camera-Ready

Định nghĩa Camera-Ready là gì?

Camera-ReadyCamera-Ready. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Camera-Ready – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Camera đã sẵn sàng là một thuật ngữ đó có nghĩa là một mảnh vật liệu in, chẳng hạn như một cuốn sách hay một bài báo, đã sẵn sàng để đi đến báo chí. Xuất phát từ thuật ngữ in offset để đề cập đến hoàn thiện cách bố trí trên một dán lên bảng. Các trang được in sẽ được chụp ảnh và sau đó biến thành tấm để in. Vẫn còn tồn tại hạn cho đầu ra cuối cùng của chương trình như Adobe InDesign hay QuarkXPress.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bản sao camera sẵn sàng đề cập đến đầu ra của bất kỳ chương trình xuất ra desktop, chẳng hạn như Adobe InDesign, QuarkXPress hoặc thậm chí LaTeX, được coi là đã sẵn sàng để đi đến báo chí. Xuất phát từ các tài liệu hạn đặt ra trên một tấm ván dán-up đã được chụp ảnh để được biến thành tấm để in offset.

What is the Camera-Ready? – Definition

Camera-ready is a term that means a piece of printed material, such as a book or a paper, is ready to go to press. The term derives from offset printing to refer to the finalization of the layout on a paste-up board. The pages to be printed would be photographed and then turned into plates for printing. The term persists for the final output of programs like Adobe InDesign or QuarkXPress.

Understanding the Camera-Ready

Camera-ready copy refers to the output of any desktop publishing program, such as Adobe InDesign, QuarkXPress or even LaTeX, that is considered ready to go to press. The term derives from documents laid out on a paste-up board that were photographed to be turned into plates for offset printing.

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Publishing (DTP)
  • LaTeX
  • Portable Document Format (PDF)
  • Tagged Image File Format (TIFF)
  • Offset Printing
  • Cyan-Magenta-Yellow-Black Printing (CMYK Printing)
  • Internal Interrupt
  • VMware ESX
  • Installation Restore Point
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm