Carbon dioxide equivalent

Định nghĩa Carbon dioxide equivalent là gì?

Carbon dioxide equivalentCarbon dioxide tương đương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Carbon dioxide equivalent – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trọng lượng carbon dioxide thải vào bầu khí quyển có ước tính tiềm năng ấm lên toàn cầu giống như một trọng lượng nhất định của một loại khí khác. Nó được tính bằng cách nhân khối lượng của khí (mêtan, ví dụ) bởi tiềm năng ấm lên toàn cầu của mình (21 cho mêtan).

Definition – What does Carbon dioxide equivalent mean

Weight of carbon dioxide released into atmosphere having the same estimated global warming potential as a given weight of another gas. It is computed by multiplying the weight of gas (methane, for example) by its global warming potential (21 for methane).

Source: ? Business Dictionary