Cause related marketing

Định nghĩa Cause related marketing là gì?

Cause related marketingNguyên nhân liên quan đến tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cause related marketing – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vốn doanh và chiến lược quảng cáo, trong đó doanh thu của một công ty được liên kết (và một tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng được tặng) cho một tổ chức từ thiện hay nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên, không giống như làm từ thiện, tiền chi tiêu trong nguyên nhân liên quan đến tiếp thị được coi là chi phí và dự kiến ​​sẽ hiển thị trở lại.

Definition – What does Cause related marketing mean

Joint funding and promotional strategy in which a firm’s sales are linked (and a percentage of the sales revenue is donated) to a charity or other public cause. However, unlike philanthropy, money spent in cause related marketing is considered an expense and is expected to show a return.

Source: ? Business Dictionary