Commissions expense

Định nghĩa Commissions expense là gì?

Commissions expenseChi phí hoa hồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commissions expense – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền trả cho một cố vấn đầu tư cho bảo vệ một cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Definition – What does Commissions expense mean

An amount paid to an investment advisor for securing a stock or bond.

Source: ? Business Dictionary