Computer-Assisted Review (CAR)

Định nghĩa Computer-Assisted Review (CAR) là gì?

Computer-Assisted Review (CAR)Computer-Assisted Review (CAR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer-Assisted Review (CAR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy tính hỗ trợ xem xét (CAR) liên quan đến việc sử dụng các phần mềm để giúp đỡ các văn bản xem xét hoặc đánh giá chúng để biết thông tin. Một số định nghĩa phổ biến nhất để xem xét máy tính hỗ trợ liên quan đến các quá trình như e-khám phá nơi con người ra quyết định đang cố gắng để có được dữ liệu cụ thể từ một khối lượng lớn các tài liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần quan trọng của ý tưởng xem xét máy tính hỗ trợ liên quan đến những cách mà các chuyên gia xem xét các tài liệu, và những cách mà công nghệ có thể giúp giải thích quá trình này. Một trong những ví dụ tốt nhất là trong lĩnh vực pháp lý. Luật sư phải phân tích cơ thể lớn thông tin dưới dạng nhiều trang tài liệu. Một loại dễ dàng xem xét máy tính hỗ trợ liên quan đến việc có máy tính quét cho các từ khóa có liên quan và các tài liệu nguồn, mà làm giảm gánh nặng cho người dùng cá nhân con người cho việc tìm kiếm thông tin đó.

What is the Computer-Assisted Review (CAR)? – Definition

Computer-assisted review (CAR) involves the use of software to help to review documents or evaluate them for information. Some of the most common definitions for computer-assisted review involve processes like e-discovery where human decision-makers are trying to get specific data from a vast volume of documents.

Understanding the Computer-Assisted Review (CAR)

A major part of the idea of computer-assisted review involves the ways that professionals review documents, and the ways that technology can help explain this process. One of the best examples is in the legal field. Attorneys have to analyze large bodies of information in the form of many pages of documents. One easy type of computer-assisted review involves having computers scan for relevant keywords and source material, which lessens the burden on the individual human user for finding that information.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Discovery (E-Discovery)
  • Server Cage
  • Electronic Data Capture (EDC)
  • Electronic Design Automation (EDA)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm