Conceptual framework

Định nghĩa Conceptual framework là gì?

Conceptual frameworkKhuôn khổ khái niệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Conceptual framework – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc lý thuyết giả định, nguyên tắc, và các quy tắc chứa cùng những ý tưởng bao gồm một khái niệm rộng.

Definition – What does Conceptual framework mean

A theoretical structure of assumptions, principles, and rules that holds together the ideas comprising a broad concept.

Source: ? Business Dictionary