Contagious

Định nghĩa Contagious là gì?

ContagiousDễ lây lan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Contagious – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Truyền bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp. Tất cả các bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên, không phải là truyền nhiễm và yêu cầu phương pháp đặc biệt của truyền dẫn.

Definition – What does Contagious mean

Infectious disease communicable by direct or indirect contact. All infectious disease, however, are not contagious and require special methods of transmission.

Source: ? Business Dictionary