Contract value

Định nghĩa Contract value là gì?

Contract valueGiá trị hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Contract value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thức đàm phán hoặc đề xuất giá của một hợp đồng.

Definition – What does Contract value mean

Final negotiated or proposed price of a contract.

Source: ? Business Dictionary