Debris removal insurance

Định nghĩa Debris removal insurance là gì?

Debris removal insuranceBảo hiểm loại bỏ mảnh vụn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Debris removal insurance – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phạm vi cung cấp trong một số chính sách bảo hiểm tài sản thương mại hoặc như một chính sách riêng biệt bồi hoàn các chi phí liên quan đến việc loại bỏ các mảnh vỡ do lũ lụt, hỏa hoạn và các rủi ro khác. bảo hiểm tài sản thương mại tiêu chuẩn bao gồm các chi phí thiệt hại, nhưng có thể không cung cấp bảo hiểm cho dọn dẹp.

Definition – What does Debris removal insurance mean

Coverage provided in some commercial property insurance policies or as a separate policy that reimburses the costs associated with the removal of debris resulting from floods, fire and other perils. Standard commercial property insurance covers the cost of the damage, but may not provide coverage for clean-up.

Source: ? Business Dictionary