Defragment

Định nghĩa Defragment là gì?

DefragmentDefragment. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defragment – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chống phân mảnh đĩa cứng của bạn là một cách tuyệt vời để tăng hiệu suất của máy tính của bạn. Mặc dù thuật ngữ “defragment” âm thanh một chút mài mòn, nó thực sự là một đơn giản và quá trình hữu ích. Sau khi tất cả, một đĩa cứng bị phân mảnh là một đĩa cứng hạnh phúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Defragment? – Definition

Defragmenting your hard disk is a great way to boost the performance of your computer. Though the term “defragment” sounds a little abrasive, it is actually a simple and helpful process. After all, a defragmented hard disk is a happy hard disk.

Understanding the Defragment

Thuật ngữ liên quan

  • Default Program
  • Degauss

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm