Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)

Định nghĩa Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) là gì?

Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ đa truy cập digital subscriber line (DSLAM) là một thiết bị kết nối mạng kết nối nhiều thuê bao DSL tới một đường trục Internet. DSLAM được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc các nhà cung cấp viễn thông để chiếm tỷ trọng cao tầm cỡ băng thông Internet giữa các thuê bao DSL thông qua kỹ thuật ghép kênh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được thiết kế để quản lý các kết nối Internet đến và đi của thuê bao DSL, DSLAM được lắp đặt tại một ISP hoặc văn phòng công ty viễn thông Trung ương. Nó được kết nối với Internet chính xương sống / router thông qua một kết nối mạng tốc độ cao, chẳng hạn như một frame relay, chế độ asynchronous transfer (ATM) hoặc mạng IP. Khi một yêu cầu Internet điển hình được gửi qua modem của thuê bao, nó đạt đến thiết bị DSLAM. DSLAM tập hợp nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau mà được truyền cho các tiểu đường trục Internet / router, mà cuối cùng cung cấp truyền dữ liệu kép hoặc Internet. Hơn nữa, chương trình phát sóng DSLAM và tách các yêu cầu gửi đến người dùng cá nhân để modem DSL độc đáo của họ.

What is the Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)? – Definition

A digital subscriber line access multiplexer (DSLAM) is a networking device that connects multiple DSL subscribers to one Internet backbone. DSLAM is used by Internet service providers (ISP) or telecommunication providers to share high-caliber Internet bandwidth between DSL subscribers through multiplexing techniques.

Understanding the Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)

Designed to manage the incoming and outgoing Internet connectivity of DSL subscribers, DSLAM is installed at an ISP or central telco office. It is connected to the primary Internet backbone/router via a high-speed network connection, such as a frame relay, asynchronous transfer mode (ATM) or IP network. When a typical Internet request is sent by a subscriber’s modem, it reaches the DSLAM device. DSLAM aggregates many different user requests that are passed to the primary Internet backbone/router, which eventually provides dual data transfer or the Internet itself. Further, DSLAM broadcasts and separates the incoming requests of individual users to their unique DSL modems.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Subscriber Line (DSL)
  • Private Access DSL (PADSL)
  • Multiplexing
  • Backbone
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Telephone Company (Telco)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Frame Relay
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm