Discovery

Định nghĩa Discovery là gì?

DiscoveryKhám phá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discovery – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình tiết lộ trước khi xét xử trong thời gian đó nhiều thiết bị quy phạm pháp luật có thể được sử dụng bởi bất kỳ bên tranh tụng liên quan để có được thông tin không có đặc quyền từ đối hoặc không đối lập bên / bên. Các thiết bị này bao gồm depositions, kiểm tra của các nhân chứng, kiểm tra tài liệu, và thẩm vấn. Nếu bất kỳ bên nào là không muốn hợp tác, tòa án có thể triệu tập các bên hoặc các tài liệu, hoặc (sau khi thất bại trong việc làm cho phát hiện) bỏ qua những hành động hoặc đi vào một phán quyết tóm tắt.

Definition – What does Discovery mean

Pre-trial disclosure process during which several legal devices can be employed by any litigating party to obtain relevant non-privileged information from the opposing or non-opposing party/parties. These devices include depositions, examinations of witnesses, inspection of documents, and interrogatories. If any party is unwilling to cooperate, the court may subpoena the party or the documents, or (after failure to make discovery) dismiss the action or enters a summary judgment.

Source: ? Business Dictionary