Exterior Gateway Protocol (EGP)

Định nghĩa Exterior Gateway Protocol (EGP) là gì?

Exterior Gateway Protocol (EGP)Exterior Gateway Protocol (EGP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exterior Gateway Protocol (EGP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Exterior Gateway Protocol (EGP) là một giao thức định tuyến cũ đã được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các nước láng giềng host cổng trong các hệ thống tự trị. EGP được thường xuyên được sử dụng bởi các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan chính phủ và các tổ chức tư nhân, nhưng đã được thay thế bởi Border Gateway Protocol (BGP).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước sự ra đời của BGP, máy chủ Internet sử dụng EGP cho bảng dữ liệu trao đổi định tuyến. Bảng định tuyến EGP bao gồm các router gọi, địa chỉ, số liệu chi phí và mỗi con đường lựa chọn tuyến đường tối ưu. Mô hình EGP được xây dựng với sự kiện hữu hạn, hành động và tự động hóa quá trình chuyển đổi.

What is the Exterior Gateway Protocol (EGP)? – Definition

Exterior Gateway Protocol (EGP) is an obsolete routing protocol that was used for data exchange between neighboring gateway hosts in autonomous systems. EGP was frequently used by research institutes, universities, government agencies and private organizations, but was replaced by Border Gateway Protocol (BGP).

Understanding the Exterior Gateway Protocol (EGP)

Prior to the introduction of BGP, Internet hosts used EGP for data table routing exchanges. The EGP routing table includes known routers, addresses, cost metrics and each optimal route selection path. The EGP model is built with finite event, action and transition automation.

Thuật ngữ liên quan

  • Autonomous System (AS)
  • Border Gateway Protocol (BGP)
  • Interior Gateway Protocol (IGP)
  • Router
  • Domain
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm