FADEIN File

? Cách mở file .FADEIN? Những phần mềm mở file .FADEIN và sửa file lỗi. Convert Text FADEIN file sang định dạng khác.

.FADEIN File Extension

   

File name FADEIN File
File Type Fade In Document
Nhà phát triển GCC Productions
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FADEIN là file gì?

FADEIN là Page Layout Files – Fade In Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi GCC Productions.

Kịch bản tài liệu tạo ra bởi Fade In, một ứng dụng viết kịch bản chuyên nghiệp; chứa văn bản phong phú về dạng kịch bản; bao gồm các nhân vật do người dùng tạo ra, địa điểm, thời gian cảnh, intros cảnh, mở rộng nhân vật, và chuyển tiếp; có thể được xuất ra dưới dạng một tập tin .FOUNTAIN hoặc .FDX.

What is a FADEIN file?

Screenplay document created by Fade In, a professional screenwriting application; contains rich text in screenplay format; includes user-created characters, locations, scene times, scene intros, character extensions, and transitions; can be exported as a .FOUNTAIN or .FDX file.

Cách mở .FADEIN file

Để mở file .FADEIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FADEIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FADEIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FADEIN do người dùng đóng góp.

  • GCC Productions Fade In
  • Trelby
  • Trelby
  • GCC Productions Fade In Mobile

Chuyển đổi file .FADEIN

File .FADEIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.