Days sales outstanding

Định nghĩa Days sales outstanding là gì?

Days sales outstandingNgày bán hàng xuất sắc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Days sales outstanding – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng thời gian một công ty sẽ có trước khi thanh toán có thể được coi là lợi tức nhận được.

Definition – What does Days sales outstanding mean

The amount of time a company will have before a payment can be considered income received.

Source: ? Business Dictionary