Gap in the market

Định nghĩa Gap in the market là gì?

Gap in the marketKhoảng cách trên thị trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gap in the market – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng hoặc một nhóm khách hàng tiềm năng chưa được mua một hàng hóa hay dịch vụ. Khoảng trống trong thị trường đại diện cho các cơ hội cho các công ty để mở rộng cơ sở khách hàng của họ bằng cách nâng cao nhận thức và tạo Mời nhắm mục tiêu hay chiến dịch quảng cáo để tiếp cận thị trường chưa được khai thác. Xác định các khoảng trống trên thị trường là một bước quan trọng trong việc gia tăng thâm nhập thị trường.

Definition – What does Gap in the market mean

An unmet consumer need or a group of potential customers who are not yet purchasing a good or service. Gaps in the market represent opportunities for companies to expand their customer base by increasing awareness and creating targeted offers or advertising campaigns to reach the untapped market. Identification of gaps in the market is an important step in increasing market penetration.

Source: ? Business Dictionary